star

CPC(D)30/35T3

3.0/3.5吨内燃叉车 大力神

Số lượng:
- +

Liên hệ chúng tôi đề nhận KM tới 30tr

获取折扣码

Product Description

标准参数

-特点

 • 1.1
 • 品牌
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 1.2
 • Model
 • CPCD30T3 (C240)
 • CPCD30T3 (S4S)
 • CPQD30T3
 • CPC30T3
 • CPCD30T3
 • 1.3
 • 引擎类型
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 柴油
 • 1,5
 • 承载能力
 • [Q (kg)]
 • 3000
 • 3000
 • 3000
 • 3000
 • 3000
 • 1.6
 • 注意负载
 • [c (mm)]
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500
 • 1.9
 • 轴距
 • [y (mm)]
 • 1750
 • 1750
 • 1750
 • 1750
 • 1.8.
 • 前轮中心至举升
 • [x (mm)]
 • 480
 • 480
 • 480
 • 480
 • 1.8 ..
 • 将后轮居中
 • [M (mm)]
 • 500
 • 500
 • 500
 • 500

-机重

 • 2.1
 • 自重(含电瓶)
 • [Kg]
 • 4120
 • 4120
 • 4120
 • 4120
 • 4120

-轮胎,底盘

 • 3.2
 • 方向盘尺寸(直径×宽度)
 • 28 × 9-15-14PR
 • 28 × 9-15-14PR
 • 28 × 9-15-14PR
 • 28 × 9-15-14PR
 • 28 × 9-15-14PR
 • 3.3.
 • 驱动轮尺寸(直径×宽度)
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR
 • 6,50-10-10PR

-尺寸

 • 4,7
 • 车顶高度(机舱)
 • [H6 (mm)]
 • 2190
 • 2190
 • 2190
 • 2190
 • 2190
 • 4,21
 • 整体宽度
 • [B1 / b2 (mm)]
 • 1230
 • 1230
 • 1230
 • 1230
 • 1230
 • 4,35
 • 转弯半径
 • [Chờ (mm)]
 • 2500
 • 2500
 • 2500
 • 2500
 • 2500
 • 4.2
 • 最低起升位置的车辆高度
 • [H1 (mm)]
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 2070
 • 4,4
 • 标配最大起升高度
 • [H3 (mm)]
 • 3000
 • 4,5
 • 架子在最高位置时的轿厢高度
 • [H4 (mm)]
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4210
 • 4,22
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 45/125/1070
 • 45/125/1070
 • 45/125/1070
 • 45/125/1070
 • 45/125/1070
 • 4.3
 • 自由举升高度
 • [H2 (mm)]
 • 120
 • 120
 • 120
 • 120
 • 120
 • 4.1
 • 前/后提升倾斜角度
 • [α / β (°)]
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 6/10
 • 4.32.
 • 一楼至前轮中心
 • [M2 (mm)]
 • 170/150
 • 170/150
 • 170/150
 • 170/150
 • 170/150
 • 4,37
 • 车长 (不包括叉子)
 • [L7 (mm)]
 • 2710
 • 2710
 • 2710
 • 2710
 • 2710

-性能参数

 • 5.1
 • 移动速度,满载/空载
 • [Km / h]
 • 20/20
 • Ⅰ档8.5/9 Ⅱ档19.5/20
 • 20/20
 • Ⅰ档8.5/9 Ⅱ档19.5/20
 • 20/20
 • 5.3
 • 低速,满载/空载
 • [m /s]
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • (满载)0.4
 • 5,8
 • 最大斜率,满载/空载
 • [%]
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 5,6
 • 牵引力 tối đa, 满载/空载
 • [N]
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)21000
 • (满载)22000
 • (满载)22000

-内燃机

 • 7.1
 • Model
 • C240
 • S4S
 • GK25
 • 4D27G31 / 4C2
 • 4D27G31 / 4C2
 • 7.2
 • 额定功率/速度
 • [Kw / vòng / phút]
 • 34,5 / 2500
 • 35.3 / 2250
 • 37,4 / 2300
 • 36,8 / 2500
 • 36,8 / 2500
 • 7.3
 • 最大扭矩/速度
 • [Nm / vòng / phút]
 • 139/1800
 • 166/1700
 • 176,5 / 1600
 • 156/1700-1900
 • 156/1700-1900
 • 7.4
 • 气缸数
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 7.4.
 • 缸径×行程
 • [mm]
 • 86 × 102
 • 94 × 120
 • 89 × 100
 • 90 × 105
 • 90 × 105
 • 7,5
 • 缸容量
 • [Cc]
 • 2369
 • 7,8
 • 变速箱类型
 • 液力传动
 • 机械式
 • 液力传动
 • 机械式
 • 7,9
 • 前进/后退号码
 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1
 • 2/2
 • 1/1

下载资料

Mẫu tham số:

Click to download

Danh mục bộ phận: MPNT_Global-GAP_31.08.2016

Click to download

操作视频

更新中...