star

CQD16/20RV(F)(H)

1.6/2.0吨前移式电动叉车 H低配,半交流;F高配,全交流

产品卖点
 • 可达12米的堆垛,满足高货位高强度作业;
 • 欧美部套,性能可靠,质量可靠;
 • 人机设计,操纵舒适高效;
Số lượng:
- +

Liên hệ chúng tôi đề nhận KM tới 30tr

获取折扣码

Product Description

标准参数

-特点

 • 1.1
 • 品牌
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 中力
 • 1.2
 • Model
 • CQD20RV
 • CQD20RVF
 • CQD16RV
 • CQD16RVF
 • CQD16RVH
 • 1.3
 • 引擎类型
 • 电动
 • 电动
 • 电动
 • 电动
 • 电动
 • 1,4
 • 操作类型
 • 座驾式
 • 座驾式
 • 座驾式
 • 座驾式
 • 座驾式
 • 1,5
 • 承载能力
 • [Q (kg)]
 • 2000
 • 2000
 • 1600
 • 1600
 • 1600
 • 1.6
 • 注意负载
 • [c (mm)]
 • 600
 • 600
 • 600
 • 600
 • 600
 • 1.9
 • 轴距
 • [y (mm)]
 • 1524①
 • 1524①
 • 1454①
 • 1454①
 • 1454①

-机重

 • 2.1
 • 自重(含电瓶)
 • [Kg]
 • 2945②
 • 2945②
 • 2940②
 • 2940②
 • 2940②

-轮胎,底盘

 • 3,1
 • 轮胎类型,方向舵/承重(驱动轮)
 • 聚氨酯
 • 聚氨酯
 • 聚氨酯
 • 聚氨酯
 • 聚氨酯
 • 3.2
 • 方向盘尺寸(直径×宽度)
 • Φ343×140
 • Φ343×140
 • Φ343×140
 • Φ343×140
 • Φ343×140
 • 3,3
 • 装载轮尺寸(直径x宽度)
 • Φ310×118
 • Φ310×118
 • Φ310×118
 • Φ310×118
 • Φ310×118
 • 3.4
 • 摆轮尺寸(直径×宽度)
 • Φ102×51
 • Φ102×51
 • Φ102×51
 • Φ102×51
 • Φ102×51

-尺寸

 • 4,8
 • Chiều cao ghế và bục
 • [H7 (mm)]
 • 335
 • 4.19
 • 车长
 • [L1 (mm)]
 • 2470
 • 2470
 • 2470
 • 2470
 • 2470
 • 4,21
 • 整体宽度
 • [B1 / b2 (mm)]
 • 1260/1270
 • 1260/1270
 • 1260/1270
 • 1260/1270
 • 1260/1270
 • 4,35
 • 转弯半径
 • [Chờ (mm)]
 • 1770①
 • 1770①
 • 1705①
 • 1705①
 • 1705①
 • 4.2
 • 最低起升位置的车辆高度
 • [H1 (mm)]
 • 2130
 • 2130
 • 2130
 • 2130
 • 2130
 • 4,5
 • 架子在最高位置时的轿厢高度
 • [H4 (mm)]
 • 4065
 • 4065
 • 4065
 • 4065
 • 4065
 • 4,22
 • 尺寸 叉车
 • [s / e / l (mm)]
 • 40×100×1070
 • 40×100×1070
 • 40×100×1070
 • 40×120×1070
 • 40×120×1070
 • 4,24
 • Chiều rộng giá đỡ 叉车
 • [B3 (mm)]
 • 990
 • 990
 • 990
 • 990
 • 990
 • 4,25
 • 提升宽度根据外缘计算
 • [B5 (mm)]
 • 200/770
 • 200/770
 • 200/770
 • 240/770
 • 240/770
 • 4.34.1
 • 水平提升托盘1000×1200时的最小过道
 • [Ast (mm)]
 • 2842①
 • 2842①
 • 2827①
 • 2827①
 • 2827①
 • 4.34.2
 • 垂直提升托盘800×1200时的最小过道
 • [Ast (mm)]
 • 2893①
 • 2893①
 • 2891①
 • 2891①
 • 2891①
 • 4.3
 • 自由举升高度
 • [H2 (mm)]
 • 120③
 • 120③
 • 120③
 • 120③
 • 120③
 • 4.1
 • 前/后提升倾斜角度
 • [α / β (°)]
 • 2/4
 • 2/4
 • 2/4
 • 2/4
 • 2/4
 • 4,23
 • Gía đỡ 叉车loại A, B
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • 4.32.
 • 一楼至前轮中心
 • [M2 (mm)]
 • 21ⓐ
 • 21ⓐ
 • 20ⓐ
 • 20ⓐ
 • 20ⓐ
 • 4.10.
 • 前轮轴承高度/包括轮辋保护
 • [H8 (mm)]
 • 330
 • 330
 • 330
 • 330
 • 330
 • 4.20..
 • 长度考虑到升降机的垂直面
 • [L2 (mm)]
 • 1400
 • 1400
 • 1400
 • 1400
 • 1400
 • 4.26.
 • 脚的宽度在前轮中
 • [B4 (mm)]
 • 916
 • 916
 • 916
 • 916
 • 916
 • 4,28
 • Khoảng tịnh tiến khung nâng
 • [L4 (mm)]
 • 521①
 • 521①
 • 521①
 • 521①
 • 521①
 • 4,37
 • 车长 (不包括叉子)
 • [L7 (mm)]
 • 1935①
 • 1935①
 • 1865①
 • 1865①
 • 1865①

-性能参数

 • 5.1
 • 移动速度,满载/空载
 • [Km / h]
 • 9/9.5
 • 9/9.5
 • 10/11
 • 10/11
 • 10/11
 • 5.3
 • 低速,满载/空载
 • [m /s]
 • 0.44/0.40
 • 0.44/0.40
 • 0.45/0.38
 • 0.45/0.38
 • 0.45/0.38
 • 5,8
 • 最大斜率,满载/空载
 • [%]
 • 10/15
 • 10/15
 • 10/15
 • 10/15
 • 10/15
 • 5.10.
 • 汽车刹车
 • 电磁
 • 电磁
 • 电磁
 • 电磁
 • 电磁

-Động cơ, đơn vị điện

 • 6.1
 • S2额定功率电机60分钟
 • [kw]
 • 6.4
 • 6.4
 • 6.4
 • 6.4
 • 6.4
 • 6.2
 • S3额定功率提升电机15%
 • [kw]
 • 8.6
 • 8.6
 • 8.6
 • 8.6
 • 8.6
 • 6.4
 • 电池额定电压/容量K5
 • [V / Ah]
 • 48/500
 • 48/500
 • 48/400
 • 48/500
 • 48/500

-转向机构 / nâng

 • 8.1
 • 转向机构
 • AC
 • AC
 • AC
 • AC
 • AC

-Thông số khác

 • 10,5
 • 驱动类型
 • 电子
 • 电子
 • 电子
 • 电子
 • 电子
 • 10,7
 • 噪音水平
 • [dB (A)]
 • 75
 • 75
 • 75
 • 75
 • 75

下载资料

参数样本:

Click to download

操作视频

更新中...